نصب دزدگیر

نصب دزدگیر با چشمی های وزنی و بیم خطی در گروه فنی و مهندسی چشم سوم انجام می شود.


سنسور های تشخیص حرکت یا همان چشمی های دزدگیر از مهمترین المان های یک سیستم اعلام سرقت میباشد . اساس کار این چشمی ها تشخیص حرکت در محیط


 است و با فرمان دادن به پنل مرکزی اعلام سرقت باعث تحریک سیستم میشوند. بدلیل اینکه چشمی ها مهمترین و حساس ترین المان در یک سیستم حفاظتی بشمار


 میروند باید در انتخاب بهترین محل نصب چشمی دزدگیر و تنظیم دقیق آنها نهایت دقت را داشته باشیم. بهترین مکان نصب چشمی دزدگیر در زوایای باز (معمولا کنج


 اتاق) است تا با تنظیم دقیق و 90 درجه ای بهترین پوشش دهی را داشته باشیم.


سعی کنید تا حد امکان چشمی را روبروی محل ورود و خروج نصب کنید نصب چشمی در بالای ورودی ها توصیه نمیشود. تمامی اتاق ها و مکان هایی که امکان ورود از


 طریق پنجره ها و یا تخریب دیوار ها وجود دارد را تحت پوشش سنسور های تشخیص حرکت قرار دهید. و به قرار دادن سنسور ها در راهرو ها بسنده نکنید.